1948 – article in Greek newspaper Ethnos about your webmaster and Athosweblog.com by Maria Ritzaleou

Soon after our last year’s pilgrimage I got in contact with Maria Ritzaleou, a Greek journalist who read our weblog and who wanted to interview me about my reasons and motives to visit the Holy Mountain and why I have been publishing about it for more then 10 years. This is what the header says

“The Dutch… loyal to the Holy Mountain”

New Doc 2017-10-30

Wim Voogd or Bím Boukvt, 30/10

Translation in Dutch (thanks to two of our appreciated readers):

DE NEDERLANDER … TROUW AAN DE HEILIGE BERG

‘Elk bezoek van mij aan de Heilige Berg is een nieuwe ervaring die ik met zoveel mogelijk internet-vrienden ‘wil delen’, verklaart de 60-jarige Wim Voogd’

Hij is een Nederlander, van protestantse overtuiging, en stelt de Heilige Berg voor aan duizenden gebruikers van het internet, elk jaar, van de V.S. en Rusland tot aan … Qatar, Hawaï en Indonesië. Wim Voogd, tegenwoordig juridisch adviseur van AirBnB in Amsterdam, bezocht de Athos-gemeenschap voor het eerst in 1980 als student, en sindsdien heeft hij het tot 11 bezoeken gebracht, het laatste de afgelopen zomer. Voor het eerst vloog hij met een éénmotorig vliegtuig type Cessna en vereeuwigde hij het panorama van de kloosters, maar ook de eenzame eremiet Jozef die op de rotsen van Kaap Akrathos staat, boven een afgrond van driehonderd meter diep, en een reusachtige vlag van Byzantium omhoog houdt telkens wanneer vliegtuigen van de luchtmacht overkomen.

In 2006 kwam Voogd op het idee een blog te maken om de wereld met ‘de rijkheid, de magie en de betovering’ van de Heilige Berg kennis te laten maken.

‘Het athosweblog heeft geen zuiver religieus karakter, mijn doel is de mensen aan de uiteinden van de aarde, en vooral vrouwen, de omgeving, het isolement, de speciale levenswijze van de monniken te tonen. Ik ben gelukkig dat het aantal gebruikers elk jaar groeit, zodat we inmiddels het record-aantal van 160.000 ‘hits’ hebben bereikt, afkomstig van 36.500 gebruikers, in zo veel verschillende landen van de vier werelddelen, elk jaar,’ vertelt de 60-jarige advocaat aan Ethnos.

Zijn oorspronkelijke idee was om een blog op te zetten waardoor alle mensen die zich ver van Griekenland bevonden, ook de vrouwen, de tuin van de Panagia leerden kennen, met de 20 kloosters, de tientallen monnikengehuchten (skiti’s) en de kluizenaarshutten, het dagelijks leven van de monniken, de zeldzaam mooie en wilde voetpaden, de flora en de fauna.

De rondleiding gaat vooral door middel van foto’s, waarbij de korte teksten als begeleiding dienen, als ‘legenda’. De meeste worden geschreven door Wim Voogd zelf, [maar ook] zijn broer Herman en vrienden van het blog die de Heilige Berg bezoeken en vervolgens met hem in contact komen.

HIJ RAAKTE DE HEMEL AAN

In 2014 beklom de 60-jarige Nederlander de top van de Athos en tamelijk lang was hij niet in staat woorden te vinden voor alles wat hij zag. Hij had het gevoel de hemel aan te raken, stak zijn armen omhoog om de wolken te strelen en wilde zich ‘in de ongerepte jungle onderdompelen’.

‘In geen enkel ander deel van de wereld bestaat die harmonie van natuur, geschiedenis, architectuur, maar ook gastvrijheid. Daar waar geen radio en televisie, internet of normale verbinding met de buitenwereld bestaan, communiceren de monniken en de bezoekers met het woord en vaak met de ogen. Elk bezoek van mij aan de Heilige Berg is een nieuwe ervaring, omdat ik iets nieuws/bijzonders ontdek. En dat ‘iets’ wil ik met zoveel mogelijk internetvrienden van me delen,’ verklaart hij.

Reisgenoot op de meeste tochten van Wim Voogd is zijn broer Herman, mede-beheerder van het blog. Zijn vlucht met de Cessna dit jaar is hem cadeau gedaan door zijn echtgenote en zijn twee dochters, 18 en 23 jaar oud, voor zijn 60e verjaardag.

‘Het maakt niet uit wát je mee terug neemt wanneer je van de Heilige Berg vertrekt, het volstaat dát je iets brengt. Je religieuze achtergrond is niet belangrijk,’ zei jaren geleden een eremiet tegen hem en Wim Voogd adopteerde dat en telkens toont hij nieuwe beelden.

Zijn vlucht was een unieke ervaring. Ongeveer 2 1/2 uur lang vloog hij boven de Athos, het merendeel van de 20 kloosters fotograferend, maar ook monnikengehuchten (skiti’s), kleinere hoeven (kellia), zelfs eenzame eremieten.

Bijschrift: DE HEREMIET MONNIK JOSEPH

Het moment dat diep in het geheugen van de Nederlander staat gegrift en door middel van zijn blog de uiteinden van de bewoonde wereld bereikte, was de eenzame eremiet Jozef die hartstochtelijk met een reusachtige gele vlag met de tweekoppige adelaar zwaaide, op de punt van Kaap Akrathos

Onderschrift: Wim Voogd in het katholikon van het klooster Zografou, druiven sorterend in het klooster Vatopedi en in de ingang van de Heilige Gemeenschap van de Heilige Berg met een van zijn medewerkers.

Translation in English:

The Dutchman… loyal to the Holy Mountain

“Every visit of me to the Holy Mountain is a new experience I want to share with as many internet friends as possible,” explains 60-year-old Wim Voogd ‘

He is a Dutchman, of Protestant conviction, and presents the Holy Mountain to thousands of Internet users each year, from the U.S. and Russia until … Qatar, Hawaii and Indonesia. Wim Voogd, currently Legal Adviser of AirBnB in Amsterdam, visited the Athos community for the first time in 1980 as a student, and since then he has brought it to 11 visits, the last one last summer. For the first time, he flew with a single-engine airplane type Cessna, and shot pictures of the panorama of the monasteries, and of the lonely eremite Joseph on the rocks of Cape Akrathos, above a depth of three hundred meters deep, with his huge flag of Byzantium which he waves when [airforce] airplanes fly by.

In 2006, Voogd came up with the idea of making a blog to introduce the world to “the richness, the magic and the enchantment” of the Holy Mountain.

“The athos blog has no pure religious character, my goal is to show the people at the ends of the earth, and especially women, the environment, the isolation, the special way of life of the monks. I am fortunate that the number of users grows each year, so that we have reached the record number of 160,000 hits, coming from 36,500 visitors, in so many different countries of the four continents each year, “says the 60-year-old lawyer at Ethnos.

His original pan was to start a blog to show all the people who lived far from Greece, also women, the Garden of the Panagia, with its 20 monasteries, the tens of monks settlements and the hermit huts, but also the daily life of the monks, the incredible beautiful and wild footpaths, and the flora and fauna.

The tour is mainly through photographs, accompanied with the short texts serving as ‘legend’. Most are written by Wim Voogd himself, [but also] by his brother Herman and his friends of the blog who visit the Holy Mountain and then come into contact with him.

He touched the skies

In 2014, the 60-year-old Dutchman climbed the Athos summit and for quite some time he was unable to find words for everything he saw. He felt like touching the sky, raised his arms to shed the clouds and wished to immerse himself in the pristine jungle.

“In no other part of the world exists that harmony of nature, history, architecture, but also hospitality. Where no radio and television, internet or normal connection to the outside world exist, the monks and visitors communicate with words and often with the eyes. Every visit of me to the Holy Mountain is a new experience because I discover something new / special. And that’s something I want to share with as many internet friends as possible, “he explains.

Travel companion on most tours of Wim Voogd is his brother Herman, co-administrator of the blog. His flight with the Cessna this year was a gift from his wife and his two daughters, 18 and 23 years old, for his 60th birthday.

“It does not matter what you take back when you leave the Sacred Mountain, it’s enough for you to bring something. Your religious background is not important,” said an eremite to him years ago. Wim Voogd adopted that and every time he shows new images.

His flight was a unique experience. About 2 1/2 hours he flew above Athos, photographing most of the 20 monasteries, but also monks settlements (sketes), smaller huts (kellia), even lonely eremites.

Caption: The heremite monk Joseph.

A moment deeply carved in the memory of the Dutchman and where he with his blog reached the ends of the inhabited world, was the lonely eremite Joseph, who passionately waved with a giant yellow flag with the double-headed eagle, at the point of Cape Akrathos

Caption : Wim Voogd in the church of the monastery Zografou; grapes sorting in the Vatopedi monastery and at the entrance of the Holy Communion of the Holy Mountain with one of his friends.

This entry was posted in news and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply