372 – Art: Mikhail Tikhanovsky

0008_athos
Elements of Panteleimonos nicely put together.
Panteleimon
Panteleimonos
Shore
shore
hv

This entry was posted in 19 Panteleimonos, art. Bookmark the permalink.

Leave a Reply